We wrześniu kończymy regularne podkarmianie rodzin pszczelich, aby zapewnić ich dynamiczny rozwój w ramach przygotowania do zimowania, a zaczynamy pełne karmienie podając duże ilości pokarmu. Przed karmieniem należy przeprowadzić przegląd rodziny pszczelej.

Z ula wycofujemy puste nie obsiadane przez pszczoły plastry.

Podanie dużej ilości pokarmu zmusza rodziny do zalewania gniazda, a co za tym idzie do pożądanego naturalnego ograniczenia matki w czerwieniu.

  • Jeżeli przy przeglądzie okaże się, że ilość pokarmu jest zbyt mała, należy go uzupełnić, podając kolejną dawkę syropu.
  • Zakończenie karmienia do połowy września gwarantuje, iż pokarm będzie prawidłowo rozłożony w gnieździe, a zimowla przebiegnie prawidłowo.

 

  • Jeżeli gospodarujemy na niskich dennicach, w ulach wielkopolskich oraz ostrowskiej, w celu polepszenia wentylacji oraz umożliwienia prawidłowego uformowania kłębu, dobrze jest podać pod korpus gniazdowy pustą półnadstawkę.
  • W ulach z wysoką dennicą, która sama stanowi wystarczającą poduszkę powietrzną, nie podstawiamy półnadstawek.

 

Celem zapobiegania rabunkom, we wrześniu należy zwęzić wylotki ula. Jeżeli podejrzewamy rabunek , to wylotek, na jakiś czas zmniejszamy do 1 cm.


 

Podczas wrześniowego przeglądu dokonujemy oceny stanu rodzin pszczelich. Po zauważeniu, iż mamy słabe rodziny, to podejmujemy decyzję o ich połączeniu z mocniejszymi rodzinami. Podczas łączenia rodzin nie koniecznie musimy usunąć matkę ze słabszej rodziny. Pozostawiając matkę w słabszej rodzinie musimy pamiętać o pozostawieniu kraty odgrodowej, aby nie doszło do walki pomiędzy matkami. Pszczoły wybiorą same matkę. O wyborze będzie decydowała ilość wydzielanej substancji matecznej.

 


Kontynuujemy leczenie rodzin przeciwko warrozie poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Proponuje się następującą metodykę postępowania:

  1. Badanie rodziny na stopień jej porażenia roztoczem.
  2. Zastosowanie p-ko warrozowych środków nieorganicznych

Opracował: Tadeusz Mateja